Spalovna odpadu na Vsetíně jitří vášně. Kraj: Může ovlivnit zdraví lidí

Uveřejněno

Na stavbu spalovny komunálního odpadu, která má vyrůst v sousedství hypermaketu Kaufland, si důkladně posvítí krajský úřad. V uplynulých dnech rozhodl, že projde podrobným posuzováním z hlediska vlivu na životní prostředí.

Obáváte se stavby spalovny v centru Vsetína?

Loading ... Loading ...

Více v tištěném vydání týdeníku Jalovec

3 Komentářů

 1. PETR BOUCHAL says:

  DOBRÝ DEN
  TYTO SPALOVNY MĚLY STÁT V OLOMOUCI V PŘEROVĚ ALE ŽÁDNÝ USPĚCH
  TAK HLEDAJÍ DALŠÍ HLUPÁKY.
  KŠEFT JE KŠEFT. PENÍZE VLÁDNOU SVĚTEM.
  S POZDRAVEM
  P. BOUCHAL.

 2. Nejčastěji kladené otázky ke spalovně

  Co se vlastně chystá?
  Společnost Zásobování teplem a.s. (člen skupiny MVV energie) chce v prostorách výtopny v Luhu I (za sběrným dvorem u Kauflandu) postavit tzv. zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO). Toto zařízení má spalovat komunální odpad a vyrobenou energii používat na ohřev teplé vody v rámci centrálního zásobování teplem Vsetín.

  Jaký je rozdíl mezi ZEVO a spalovnou?
  V našem případě žádný. V dokumentaci se uvádí, že hlavním účelem zařízení je „odklonění odpadu produkovaného městem Vsetín a okolními obcemi od skládkování v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství.“ Primárně tedy má záměr likvidovat odpad. Až jako vedlejší produkt má ale vyrábět teplo. Opět citujeme z dokumentu EIA „Sekundární motivací je snížení závislosti teplárny na dodávkách fosilních paliv. Uvažováno je především s produkcí tepelné energie ve formě horké vody.“ Je tedy naprosto v pořádku nazývat zařízení spalovnou odpadů.

  Stojí již takové zařízení v Česku?
  Zařízení má spalovat 12 tisíc tun odpadu ročně. Takové zařízení na spalování komunálního odpadu s uvedenou kapacitou a navrženou technologií nikde v ČR v provozu není. Jiné spalovny komunálního odpadu spalují výrazně více odpadu: 90 tisíce tun a více za rok.

  Proč se chystá ZEVO (spalovna odpadů) právě v tomto místě?
  Místo je zřejmě technicky vhodné díky tomu, že je napojené na rozvody tepla (nyní se zde „topí“ plynem) a existující komín a další technická zařízení dělají záměr pro investora levnější, než kdyby měl stavět někde jinde.

  Proč je potřeba spalovat odpad?
  Odhlédneme-li od klesající spotřeby tepla, které dělá centrální zásobování teplem méně efektivní, je jedním z tlaků změna zákona. Ten od roku 2024 výrazně zpřísní a zdraží skládkování nevytříděného komunálního odpadu. Proto se někteří odborníci zabývají projekty na energetické využití odpadu (spalování pro výrobu tepla nebo elektřiny).

  Spalování odpadu je ale až poslední varianta. Před tím nutné vyjít tzv. hierarchie nakládání s odpady (také známé jako odpadní pyramida), která vychází z evropské odpadové směrnice a upřednostnit další metody odpadového hospodářství: předcházení vzniku odpadů, jeho znovuvyužití a recyklace, jiné způsoby energetického využití.

  Při spálení tedy již z odpadu nic nezůstane?
  Po spálení odpadu zůstane stále zhruba třetina hmotnosti v podobě strusky, popílku a odpadů z filtrů spalin. Tento zbytek může být v některých případech klasifikován jako nebezpečný odpad, a to hlavně z důvodu obsahu těžkých kovů či jiných nebezpečných látek. Stále je tedy i po spálení potřeba se zbytky odpadu nějak nakládat.

  Jak dlouho se již záměr chystá?
  Zjistili jsme, že záměr se připravuje již mnoho měsíců, a to i za účasti představitelů města Vsetína. Samotná dokumentace je velmi rozsáhlá, předcházela jí studie proveditelnosti a jednání mezi zástupci města, Technických služeb a investora. Na úřední desce kraje se oznámení o záměru objevilo 8. října, dva dny po komunálních volbách. Datum souboru, který dokumentace obsahuje, a který je možné stáhnout z informačního sysému CENIA, je 14. září.

  Proč město o projektu neinformuje?
  Protože je zde zájem realizovat projekt co nejrychleji, jakékoli zdržení je pro investora komplikací. Zveřejnění záměru nad míru nutnou ze zákona by zřejmě mohlo přinést tyto komplikace. Vedení města Vsetín zřejmě nemělo zájem před komunálními volbami takto důležitou otázku s občany řešit – žádná ze stran neměla zařízení na energetické využití odpadu ve svém programu, přesto se tento bod objevil v programovém prohlášení nové koalice.

  Občané si přece zaslouží informace o takovém projektu…
  Ano zaslouží. Bez toho, aniž by zastupitelé Koalice pro otevřený Vsetín toto téma otevřeli, by zřejmě „ticho po pěšině“ pokračovalo i nadále. Teprve snaha předložit tento bod na program jednání zastupitelstva 5. 11. 2018 způsobil, že se o tématu objevily první informace na webu města. S nabídkou kulatého stolu pro občany radnice přišla také až poté, co téma spalovny KOV otevřela a po termínu, kdy bylo možné krajskému úřadu podávat připomínky.

  Starosta Růžička v Jalovci řekl, že se jedná o ekologizaci stávající výtopny. Jak to mám chápat?
  Je to nesmysl. Stávající výtopna spaluje zemní plyn, což je palivo s nejméně škodlivými emisemi. Plánovaná spalovna odpadu naopak do ovzduší vypustí ročně 314 kg prachových částic, 1.3 kilo rtuti, 20 kg dalších kovů nebo 314 kg amoniaku. Říct, že se jedná o ekologizaci výtopny, tak může říct jen někdo, kdo tomu vůbec nerozumí.

  Co je to proces EIA a proč je důležitý?
  Každý větší záměr jako průmyslový podnik, dálnice apod., který dosahuje určitých hodnot (u spalovny například denní kapacita spalovaného odpadu), je potřeba posuzovat z hlediska jeho dopadu a vlivu na životní prostředí, který se označuje zkratkou EIA. Tento proces stanoví přesná pravidla, co všechno je v záměru potřeba prozkoumat: jaký má vliv na ovzduší, vodu, hlučnost atd. To vše je potřeba podložit posudky, které vypracuje autorizovaný odborník.

  U záměru, které jsou pod tímto limitem (například spalovna která by měla spalovat méně tun odpadu, než určuje zákon) se koná tzv. zjišťovací řízení EIA. To je zkrácený proces, ve kterém se k předložené dokumentaci mohou vyjádřit občané, spolky, instituce jako hygiena nebo příslušné obecní úřady. Pokud jsou jejich připomínky závažné, rozhodne krajský úřad, že se bude záměr posuzovat v tzv. plném procesu EIA. Naopak, pokud připomínky nejsou závažné, nebo krajské úřad usoudí, že na všechny připomínky poskytnutá dokumentace přináší odpověď, plnohodnotný proces EIA nenařídí. Záměr si pak může požádat o územní povolení a následně o stavební povolení.

  Hlavní rozdíl mezi zjišťovacím řízení (tzv. malá EIA) a plnohodnotným procesem EIA je v míře podrobnosti, s jakou musí být připomínky vypořádány. Plná EIA stanoví, že všechny připomínky a námitky, tedy i námitky veřejnosti, musí být vypořádány. V rámci plného procesu EIA jsou taky stanovena pravidla pro vypracování oponentního nezávislého posudku a pravidla pro veřejné projednání. Na tomto veřejném projednání mohou také občané vznášet své dotazy a připomínky.

  Zkrátka, zkrácené zjišťovací řízení je výhodné pro investora a nevýhodné pro občany. Naopak pouze v plnohodnotném procesu je možné, aby se jej občané mohli účastnit.

  Město ale tvrdí, že si může následně všechny parametry ohlídat…
  Ano, město jako takové může, je účastníkem dalších řízení. Pokud je ale v zájmu města záměr podpořit, je pravděpodobné, že bude mít také zájem nic nekomplikovat. To se také potvrdilo, když Městský úřad Vsetín k záměru žádné připomínky nepodal.

  Každopádně občané nemohou do územního ani stavebního řízení již nijak zasahovat zasahovat (pouze pokud by byli sousedy daného záměru a ten se jich přímo dotýkal). Za určitých okolností mohou do dalších řízení zasahovat spolky, nicméně jejich pravomoci v řízení jsou velmi omezené. Jedině velká EIA dává všem občanům možnost vyjádření a vypořádání všech námitek připomínek.

  Znamená to, že Koalice pro otevřený Vsetín je proti spalovně?
  Takto se to bude možná snažit prezentovat vedení města, ale nic takového od nás nezaznělo. Je možné, že se spalování odpadu nakonec ukáže jako jediný reálný způsob likvidace odpadu. Zaráží nás ale, že vedení Vsetína svým hlasováním bojkotovalo, aby došlo k plnému procesu EIA, ačkoliv nyní zpětně ústy pana starosty tvrdí, že celý proces vítá.

  Takže byste za jistých okolností se spalovnou souhlasili?
  Pro nás je klíčové, aby se nejprve využily všechny přírodě příznivější způsoby likvidace odpadu. Například předcházení jeho vzniku, znovuvyužití, vyšší recyklace, kompostování biologicky rozložitelného odpadu a další metody. Obáváme se, že stavba spalovny by snahy o tyto způsoby likvidace odpadu když ne znemožnila, tak minimálně velmi ztížila. Takovou spalovnu je totiž nutné neustále „krmit“: produkovat dostatek odpadu, aby měla pořád palivo. Spalovny navíc s sebou nesou riziko znečištění a havárií, proto je důležité také to, v jaké lokalitě přesně stojí. Místo uprostřed obytné zástavby a frekventované nákupní zóny se nám nezdá vhodně zvolené, podobně jako České inspekci životního prostředí.

  Jak spalovny znečišťují okolí?
  Je třeba říct, že současná výtopna v Luhu spaluje plyn. Do ovzduší tak uniká jen pro člověka nezávadný CO2 a voda. Spalování odpadu vždy do ovzduší uvolní i další látky, které i po vyčištění filtry mohou být zdraví škodlivé. Mezi tyto látky patří těžké kovy, dioxiny, benzo(a)pyren nebo prachové částice. Tyto látky současný provoz nijak do prostředí neuvolňuje. Provoz s sebou nese také riziko v podobě zápachu, prašnosti a hluku, a to i z dopravy, které bude do spalovny přivážet odpad a odvážet škváru, popílek a další materiál. Technologie čištění spalin, která má bát použita u vsetínské spalovny, navíc nebyla v tomto rozsahu nikde odzkoušena.

  Jak je to s haváriemi spaloven?
  Spalovny jsou náchylné k haváriím. Spolek Arnika, které problematiku havárií dlouhodobě sleduje, uvádí rozsáhlý seznam havárií a problémů spaloven v ČR a v Evropě. Mezi rizika spaloven patří požáry nebo úniky zdraví škodlivých látek v případě výpadků filtračních technologií.

 3. chatar says:

  proc to nedate na bobrky usetrite na davkach mistnim bude tepeji

Přidat komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>